100% QUALITY

Celkové porozumění trhu a jeho potřebám, včetně segmentace zákazníků, je jedním z důležitých předpokladů úspěšného fungování marketingu.

Segmentace zákazníků, popis měření trhu

Segmentace vychází z předpokladu, že trh se skládá z různých spotřebitelů, kteří mají odlišné potřeby, přání, jiný hodnotový systém, nákupní zvyklosti, preference atd. V současné době není možné se zaměřit na všechny zákazníky a ke všem zákazníkům přistupovat stejným způsobem. Segmentovat trh znamená vytvořit homogenní skupiny spotřebitelů (zákazníků), kdy jednotlivé segmenty se od sebe dostatečně odlišují.Neexistuje však žádný univerzální návod na to, jak a podle jakých kritérií segmentovat zákazníky.

Obecně platí, že může být připravena celá řada segmentací podle nejrůznějších kritérií (podle postojů ke kategorii, podle postojů ke značce, podle potřeb, využívání produktů apod.) a současně, že není možné vytvořit jednu univerzální segmentaci, která by zahrnovala všechna kritéria. 

g82 je schopna provést segmentaci podle jakýchkoli kritérií (při vytváření segmentace běžně kombinujeme více datových zdrojů – národní i oblastní statistiky, „tvrdá“ data, „měkká“ data z výzkumů, …). Vždy klademe důraz na to, aby výsledná segmentace byla kvalitní z hlediska diskriminace a prediktivní síly (vzájemně rozdílné a vnitřně homogenní segmenty), a aby byla i smysluplná a použitelná v praxi Klienta, aby reflektovala jeho konkrétní potřebu.

Společnost g82 nabízí podporu v celém životním cyklu segmentace

Úzká spolupráce s Klientem v průběhu celého segmentačního projektu je nezbytným předpokladem úspěchu. Naše práce nekončí předáním výsledků z výzkumu, ale pomáháme Klientovi implementovat výsledky do jeho praxe, nabízíme napojování vytvořené segmentace na databázi klienta. Jsme přítomni v celém procesu tvorby a práce se segmentací.

FÁZE 1

Přípravná fáze – schůzka s Klientem, případně KL výzkum
Specifikace očekávání, priorit, hypotéz Klienta Příprava dotazníku v úzké spolupráci s hlavními konečnými uživateli segmentace na straně Klienta(volitelně: kvalitativní výzkum pro identifikaci klíčových vstupů pro segmentaci, hypotéz atd.) Sladění obsahu dotazníku s obsahem klientských databází.

FÁZE 2

Vlastní KN výzkum 
Sběr dat v terénu Průběžná supervize dotazování Průběžné kódování Průběžná editace a čištění dat Příprava datových souborů pro analýzy Kontroly tazatelské práce - provedených rozhovorů.

FÁZE 3

Tvorba segmentace 
Analýza dat, „klasické“ zpracování Vytváření segmentace Workshop nad návrhem segmentace s jasnými závěry na dopracování Dopracování segmentace Případně propojení na interní data Závěrečná zpráva

FÁZE 4

Vysvětlující KL výzkum 
Podrobný, detailní popis segmentů Propojení segmentů
s běžným životem Vybavení Klienta srozumitelnými materiály pro další práci se segmenty a např. „oživení“ segmentů, tj. obraz typického představitele segmentu, osobní setkání Klienta s ním apod.

FÁZE 5

Závěrečný workshop 
Seznámení Klienta s finální segmentací. Vysvětlení, jak se segmentací pracovat.

Pokud se chcete o tomto typu výzkumů dozvědět více informací, prosím, kontaktujte nás na adrese: martin.soucek@g82.cz

Nahoru